Algemene voorwaarden 

 

Algemene voorwaarden Coaching  

't Knaplab - Coachhuis is opgericht door Desmet Isabel en Blancke Febe ( wordt vervolgens genoemd als coach of klinisch psycholoog), is gevestigd te Avelgem en te Oudenaarde. 
 
De coaching is gericht op het coachen en begeleiden van zowel kinderen als volwassenen, hierin wordt advies verstrekt en begeleidingen uitgewerkt.   

De psychologische begeleiding bestaat uit gesprekken met de klinisch psycholoog.
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en aanbiedingen tussen cliënt en coach of klinische psycholoog en alle daarmee verband houdende activiteiten en handelingen, zowel van voorbereidend als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen binnen de website van ’t Knaplab- Coach-huis en worden bij intake ook afgeleverd aan de cliënt. 
 
Coachen en begeleiden van kinderen van 8 tot en met 18 jaar.  
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.  
De ondertekende of opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/ haar toestemming voor geeft. Hij of zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij of zij daar de consequenties van op zich neemt. 't Knaplab- Coachhuis kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.  
 
Indien cliënt en coach of klinische psycholoog na de eerste kennismaking zijn overeengekomen de samenwerking aan te gaan , wordt zowel cliënt als coach of klinisch psycholoog een overeenkomst ondertekend. Hierin staat vermeld dat elke betrokken partij akkoord is met de afspraken, de afgesproken prijs en de algemene voorwaarden en de privacy verklaring. Er wordt hierin vermeld dat er geen sprake is van resultaatsverplichting maar van een inspanningsverplichting aan zijde van de coach of klinisch psycholoog. 

Verslagneming 

Op verzoek van de cliënt of ouders kan een schriftelijk verslag naar andere hulpverlening of school worden gestuurd. Dit verslag wordt door ’t Knaplab of het Coach-huis gemaakt. Voor het schrijven van een verslag worden kosten in rekening gebracht.  

 Informatie over de cliënt zal nooit zonder toestemming van de cliënt of de ouders aan derden worden verstrekt.  

Vertrouwelijkheid 

’t Knaplab- het Coach-huis verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken wordt tijdens of in het kader van de sessies. Wanneer er een overleg van derden, in het belang van het kind nodig is, wordt altijd eerst toestemming aan de ouders of jongere gevraagd.  

Indien de coach vertrouwelijke informatie ontvangt, dan blijft deze informatie veilig bij de coach of klinisch psycholoog, tenzij deze inschat dat het kind zichzelf en/ of een ander in een onveilige situatie doet belanden. ’t Knaplab- het Coachhuis, echt zichzelf verantwoordelijk om de ouders op de hoogte te brengen. Dit gebeurt steeds in overleg met het kind of de jongere, om de vertrouwensband te waarborgen.  

Wanneer er sprake is van een direct of dreigend gevaar, dan wordt dit besproken met de opvoeders of belanghebbende van het kind. In de eerste plaats zal de coach de in te zetten verandering bij de cliënt of de ouders laten, eventueel met hulp van andere hulpverlening.  

Afspraken voor kinderen.  

Te Avelgem is er geen wachtruimte voorzien binnen de praktijk. Dit betekent als de cliënt gebracht wordt, gebracht wordt en na afloop van de sessie op afgesproken tijd weer opgehaald wordt. Indien het voor het welbevinden van het kind beter is dat de ouder bij de coaching/ begeleiding is, is dit geen probleem en soms zelfs wenselijk (niet bij iedere situatie van toepassing). Na een begeleiding of een coachingsessie is er kort de gelegenheid om vragen te stellen of kort iets te bespreken.  

Te Oudenaarde is er de mogelijkheid om plaats te nemen in de wachtruimte.  

Voor gesprekken aan huis vragen we om een rustige ruimte te voorzien waar we met de cliënt in gesprek kunnen gaan. 

Tijdens een aangevraagd evaluatiegesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitgebreid besproken.  

Verhindering 

Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, is het wenselijk om 24 uur vooraf te annuleren. Afspraken die niet op tijd worden afgezegd, zal de coach in rekening brengen. Indien er sprake is van overmacht en ziekte dan wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.  

Het verplaatsen van een afspraak is steeds mogelijk. Doe dit bij voorkeur per mail.  

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.  

De coach of klinische psycholoog is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig of niet tijdig nakomen.  

Voorts is de coach of klinische psycholoog  bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigd instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden verwacht. De tot dan nog openstaande vorderingen kunnen direct door de coach worden opgeëist.  

Tarieven 

De tarieven kunnen worden opgevraagd bij ‘t Knaplab- het Coachhuis. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.  

Kort overleg, telefonisch of per mail is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer blijkt dat er meer tijd nodig is, maakt de coach een vervolg ( bel) afspraak die de coach in rekening zal brengen onder het afgesproken coach/ begeleidingstarief. 

Betalingsvoorwaarden 

Per maand wordt er een factuur verzonden. De betaling wordt binnen 14 dagen na de factuurdatum in zijn geheel overgemaakt op het vermelde rekeningnummer. Lukt dit, om welke reden dan ook, niet binnen de termijn, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de coach. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt ‘t Knaplab- het Coachhuis, een betalingsherinnering. Indien deze niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering voldaan is, dan is ’t Knaplab- het Coach-huis gemachtigd om bij de tweede en tevens laatste betalingsherinnering 10 euro administratiekosten per nota in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van ‘t Knaplab- het Coach-huis, dan is ’t Knaplab- het Coach-huis genoodzaakt om de vorderingen die zij op de cliënt heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de cliënt.  

Bij een betalingsachterstand is ’t Knaplab - het Coach-huis gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.  

 

Aansprakelijkheid 

’t Knaplab- het Coachhuis nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door de coach. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de coach. Vergoeding aan de cliënt en of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van ’t Knaplab- het Coachhuis. 

Klachtenprocedure 

Er wordt veel belang gehecht aan tevreden relaties. Er wordt voortdurend gewerkt aan de kwaliteit van onze dienstverlening.  

Waar gewerkt wordt, worden helaas ook soms fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of een ander aspect binnen onze organisatie, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons hiervan op de hoogte te stellen. We nemen iedere klacht, hoe dan ook, serieus en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.